De (water)doop

De (water)doop

11 april 2019 0 Door Marcel

Een van de rituelen die de gelovigen in Christus doen is de (water)doop. Maar wat is de doop eigenlijk?

De doop is een handeling van gehoorzaamheid, het praktiseren van je geloof, jezelf laten onderdompelen in het water als teken van bekering en wedergeboorte, je wil een nieuw leven beginnen met God. (Galaten 2:20) De eerste persoon die doopte was Johannes (de doper). Johannes bevond zich tijdens het dopen in de Jordaan, de rivier in Israël.

Waarom dopen?

Het is een opdracht van Jezus.

Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

De doop is dus een gehoorzame daad aan Jezus. Er staat niet dat Jezus zelf met water doopte, hij beval zijn discipelen te dopen, waar wij ook een van mogen zijn.

Markus 10:39 zegt ook: “Jezus sprak: met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult hij ook gedoopt worden.”

De doop is een nieuw begin, je kiest voor een nieuw leven met Christus en laat dat zien. Zo doe je je “oude ik” onder de dood van Christus en sta je er ook weer uit op met Hem! Je getuigt van je wedergeboorte. Lees Romeinen 6:3-11.

Johannes 3:5 – “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”

Zo gezien zet je de stap om het Koninkrijk binnen te gaan. Je zet een muur achter je, je wilt niet meer leven voor de zonde, je kiest voor een nieuw leven met Hem. Hierdoor laat je aan iedereen zien: ik ben van God. Ze zullen je niet alleen geloven op je woord, maar ook je daad.

Markus 16:16 – “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.”

Wat is de doop niet?

 • Besprenkelen
  • Voor de doop was veel water nodig, als ze maar een beetje nodig hadden, hadden ze ook naar een put kunnen gaan. Johannes 3:22-23.
  • Ze gingen het water in: Handelingen 8:38.
  • Besprenkelen was onderdeel van de inwijding van de Levieten. Numeri 8:5-7.
 • Zaligmakend
  •  Het offer van Jezus is onze redding, niet onze werken. Efeziërs 2:8.
 • Je zonden afwassen
  • 1 Petrus 3:21.
  • Het bloed van Christus reinigt ons van zonde. 1 Johannes 1:7.
  • Water staat wel vaak als teken voor reiniging, maar het is niet de reiniging zelf
 • “Ontgroening” voor een geloofsgemeenschap
  • Het gaat om God, niet om de kerk.

Er wordt wel eens gezegd dat de doop van Johannes een nieuwe kijk was op de proselietendoop van de Joden, maar deze doop is in de hele Tenach niet te vinden.